in

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਗਾਈਡ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ :

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ :

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ – ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ – ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ.
ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, 112 ਜਾਂ 118 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.
ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ ਤੋਂ 1500 ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ 24/7 ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਹਰ ਇਤਾਲਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ:
ਬਾਸੀਲੀਕਾਤਾ : 800 99 66 88
ਕਾਲਾਬੀਰੀਆ : 800 76 76 76
ਕੰਪਾਨੀਆ : 800 90 96 99
ਐਮਿਲਿਆ-ਰੋਮਾਨਾ : 800 033 033
ਫ੍ਰਿਊਲੀ ਵੇਨੇਜ਼ੀਆ ਜੂਲੀਆ : 800 500 300
ਲਾਸੀਓ : 800 11 88 00
ਲਿਗੂਰੀਆ : 800 938 883 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਤੋਂ 16:00 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 9.00 ਤੋਂ 12.00 ਤੱਕ)
ਲੋਮਬਾਰਦੀਆ : 800 89 45 45
ਮਾਰਕੇ : 800 93 66 77
ਪੀਏਮੋਨਤੇ : 800 19 20 20 (ਦਿਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ) ਜਾਂ 800 333 444 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤੋਂ 20:00 ਤੱਕ)
ਤੇਨਤੋ ਪ੍ਰਾਂਤ: 800 867 388
ਬੋਲਜਾਨੋ ਪ੍ਰਾਂਤ: 800 751 751
ਪੂਲੀਆ : 800 713 931
ਸਰਦੀਨੀਆ : 800 311 377
ਸੀਚੀਲੀਆ : 800 45 87 87
ਤੋਸਕਾਨਾ : 800 55 60 60
ਉਮਬਰੀਆ : 800 63 63 63
ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਓਸਤਾ : 800 122 121
ਵੇਨੇਤੋ : 800 462 340
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹਨ: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ.
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ), ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਇਤਾਲਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ FAQ ਪੰਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.
ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਫਿਊਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ, ਮੌਤਾਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਇਤਾਲਵੀ ਵਿਚ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ‘ਸੇਵ ਦਿ ਚਿਲਡਰਨ’ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਲੰਬਾਰਦੀਆ, ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ.
ਇਟਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਇਤਾਲਵੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਚੈਰਿਟੀ ਕਾਰੀਤਾਸ ਇਟਲੀ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

– ਭਵਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੋਰਦੀਨੋਨੇ : ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਬਰੇਸ਼ੀਆ : ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ